Profil spoločnosti

...

PEM sro. je profesionálna brokérska firma, pôsobiaca v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík. Našim klientom poskytujeme komplexný poisťovací servis vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti v súlade s udelenou licenciou Úradu pre finančný trh SR, pod číslom č. 19803 - 00 - 63 platnou pre celé územie Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť spolupracuje s poisťovňami, ktorým bolo udelené oprávnenie k podnikaniu na trhu SR. Naši odborní pracovníci sú detailne zoznámení s poistnými podmienkami týchto poistiteľov. Máme k dispozícií aktuálne smernice tarifnej, obchodnej a likvidačnej politiky jednotlivých poistiteľov a pohybujeme sa denne na poisťovacom trhu.

Tieto prednosti nám umožňujú umiestniť riziká našich klientov za optimálnych poistných, administratívnych a cenových podmienok. V tejto praxi využívame takisto vo svete bežný Inštitút súpoistenia (rozloženie rizika vo viacerých poisťovniach), uprednostnenie špecializovaných poisťovní pri určitých rizikách a podobne.

Našou najväčšou prednosťou je schopnosť vyčerpávajúcim spôsobom identifikovať a následne profilovať možné nebezpečie a tieto riziká eliminovať - prevádzať ich na špecializované inštitúcie (poisťovne a zaisťovne) pri realizácií nekompromisného princípi: získať pre našich klientov kvalitné poistné krytie pri vynaložení minimálnej výšky finančných prostriedkov.