Služby

...

Spolupráca s našou spoločnosťou Vám prináša nadhodnotu, ktorá sa realizuje v troch základných rovinách:

 • Dokonalá znalosť poisťovacej praxe a poisťovacieho trhu
 • Rizikový inžiniering - ocenenie rizika
 • Risk managment - riadenie rizika


 • Naša účasť v medzinárodnej sieti maklérov nám dáva príležitosť umiestniť špeciálne riziká našich klientov na svetovom poisťovacom trhu.

  Prostredníctvom spolupráce s IBA - Svetovou asociáciou maklérov, máme možnosť rozšíriť materskú poistku podľa potreby na riziká v zahraničí, vyjednať a umiestniť riziká u popredných svetových poisťovní, prípadne v LLOYD'S a zabezpečiť profesionálny poisťovací servis kdekoľvek na svete.

  Našou firmou doporučený rozsah poistného krytia a jeho zaistenia je po celé obdobie podporovaný spoľahlivým profesionálnym servisom, ktorý zahrňuje predovšetkým:

  Spracovanie poistného programu
  analýza poistných rizík
  revízia existujúcich poistných zmlúv
  príprava poistného programu
  návrhy na zníženie poistných rizík

  Výber poisťovne
  výber poisťovní do výberového konania
  zaslanie požiadaviek na poistenie do výberového konania
  výber poistenia a poisťovne
  spracovanie návrhu poistnej zmluvy

  Správa poistenia
  komunikácia spoisťovňou počas poistného obdobia
  evidovanie poistnej zmluvy, jej zmeny a vypovedanie
  poradenstvo pri poistnej udalosti
  asistenciu pri vzniku poistnej udalosti až do konečného vysporiadania finančnej škody
  právna pomoc

  Vývoj na poistnom trhu
  sledovanie vývoja v poisťovníctve a v jednotlivých poisťovniach
  trvalé hodnotenie poisťovňami ponúkaných poistných produktoch

  Našu činnosť zahajujeme preskúmaním súčastných poistných zmlúv klienta, prípadne predložením návrhov na ich nové usporiadanie. Predpokladom skutočne efektívneho a racionálneho poistenia je starostlivá identifikácia rizika, následná eliminácia hrouiacich nebezpečí formou individuálnych poisťovacích produktov.

  Veľký dôraz prikladáme poistno - technickej analýze, čo v praxi znamená vyčerpávajúcim spôsobom vyprofilovať riziká. Spracujeme externú štúdiu, v ktorej definujeme, akým rizikám je firma vystavená, vrátane kvantifikácie početnosti výskytu a závažnosti príčin, vychádzajúcich z našich štatistík a obecných princípov poistnej matematiky. Zavŕšením našej expertízy je vypracovanie poisťovacieho programu.

  Tento poisťovací program s podrobným výkladom a komentárom jednotlivých našich krokov a postupov s Vami prerokujeme. Následne do neho zapracujeme Vaše prípadné pripomienky a zabezpečíme ponuky jednotlivých poistiteľov na nami spracovaný poisťovací produkt.

  Na základe týchto ponúk finalizujeme spoločne s Vami výberové konanie optimálnej poisťovne, pričom jednoznačne prihliadame na racionálnosť, efektívnosť a obchodnú kontinuitu budúcej poistnej zmluvy. V priebehu poistného obdobia regujeme na Vaše ďalšie potreby. Dodatkom k poistnej zmluve uskutočňujeme potrebné úpravy poistenia.

  Pri zaistení Vášho majetku opatreniami, ktoré chránia poistné veci pred poškodením, zničením alebo odcudzením (protipožiarna signalizácia, elektronické zabezpečovacie zariadenie, strážna služba) vyjednáme s poisťovňami zľavy z poistného. Na základe tohto krátkeho výpočtu načich predstáv moderného poistenia dovoľujeme si Vám ponúknuť naše komplexné služby. Veríme, že našej spoločnosti prejavíte dôveru a využijete naše služby, ktoré Vám budú poskytované B E Z P L A T N E.